วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงพยาบาล เดอะซีพลัส (THE C PLUS HOSPITAL) มุ่งมั่นพัฒนา นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์มาให้บริการ

พันธกิจ (Mission)

ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีความสุขในการทำงาน (Happy Workplace)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart